Day: February 13, 2021

Manikandan February 13, 2021

PF KYC SBI Bank Account directly Approved By Bank without Employer Introduction : தற்போது நமது PF கணக்கில் SBI Bank KYC Update செய்தால் Employer Approved தேவை இல்லை நேரடியாக வங்கியே Approved செய்யும் என்கிற ஒரு புதிய Update ஓன்று கொடுக்கப்பட்டது அதில் பலருக்கும் பலவிதமான சந்தேகங்கள் உள்ளது முழுத்தகவலை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். > SBI Bank Account Account Direct Approved By Bank: தற்போது […]